Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bresni’s Wool

Versie geldig vanaf 1 September 2020

Gegevens

Bresni’s Wool

Molenstreek 314

9641 K VEENDAN

Tel:       06-82661683

Mail:     [email protected]

Artikel 1. Algemeen

1.1       Onder ‘Bresni’s Wool’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Bresni’s Wool

1.2       Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Bresni’s Wool voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3       Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Bresni’s Wool voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bresni’s Wool erkend.

1.5       In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6       Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Bresni’s Wool.

2.2       Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Bresni’s Wool eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Bresni’s Wool of een Bresni’s Wool verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3       Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Bresni’s Wool en afnemer hieraan gebonden.

2.4       Aanbiedingen van Bresni’s Wool gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5       Bresni’s Wool kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.7       Artikelen die afgeprijsd zijn kunnen niet geruild worden.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1       Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2       Bresni’s Wool garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3       Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1       Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 5 werkdagen na bestelling verzonden. Als de bestelling vertraging oploopt neemt Bresni’s Wool zo snel mogelijk contact op via email om de klant daarvan op de hoogte te stellen.. Voor het verzenden van bestelde zaken zal Bresni’s Wool verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Bresni’s Wool bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2       De bestelde goederen worden per postvervoerder (PostNL, UPS, DHL, DPD, etc.) bij afnemer afgeleverd.

4.3       Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4       Aan de leveringsplicht van Bresni’s Wool zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bresni’s Wool geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5       Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1       Een door Bresni’s Wool opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Bresni’s Wool zijn, waarna Bresni’s Wool zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2       In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bresni’s Wool(opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1       Onverminderd de rechten van Bresni’s Wool op basis van de wet is Bresni’s Wool gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer;

–           indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bresni’s Wool omstandigheden ter kennis komen die Bresni’s Wool goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen

–           indien Bresni’s Wool bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of onvoldoende is (ondanks sommatie)

–           in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe

–           gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Bresni’s Wool zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Bresni’s Wool bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3       De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Bresni’s Wool, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bresni’s Wool heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Bresni’s Wool. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Bresni’s Wool na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 7. Overmacht

7.1       Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Bresni’s Wool geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Bresni’s Wool en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2       Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bresni’s Wool de verbintenis had moeten nakomen.

7.3       Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Bresni’s Wool niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4       Indien Bresni’s Wool bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1       Bresni’s Wool biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2       Bresni’s Wool is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bresni’s Wool) deze gebreken onmiddellijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen schriftelijk (per email) te melden aan Bresni’s Wool. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden (60 dagen) na levering aan Bresni’s Wool teruggezonden worden. Bij bestelling via de website gaat u vooraf akkoord met deze bepaling. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4       Handgemaakte artikelen kunnen alleen geretourneerd worden als er sprake is van productiefouten. Kleine onvolkomenheden, hierna nader te noemen, zijn het gevolg van handwerk en daarom geen productiefouten. Onder kleine onvolkomenheden wordt bv. verstaan: knoopje in het garen, niet geheel egaal geverfd product, kleurverschillen, niet geheel gelijkmatig gesponnen draad (dik, dun).

8.5       Indien klachten van de afnemer door Bresni’s Wool gegrond worden bevonden, zal Bresni’s Wool naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bresni’s Wool en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Bresni’s Wool voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.6       Deze garantie geldt niet indien:
 A) en zolang de afnemer jegens Bresni’s Wool in gebreke is.
 B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld er sprake is van oneigenlijk gebruik of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bresni’s Wool en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

8.7      Op patronen (zowel digitaal als op papier) wordt geen garantie gegeven.

8.8      Op afgeprijsde artikelen wordt geen garantie gegeven.

8.9      Op producten die op bestelling en in opdracht van de klant vervaardigd, geverfd dan wel samengesteld zijn wordt geen garantie gegeven.

Artikel 9. Betaling

9.1       Tenzij anders is overeengekomen (zie lid 9.1a en 9.1b), dient de betaling middels een online banktransactie (overschrijven) plaats te vinden voorafgaand van aflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.1a      Indien afnemer niet vooruit wenst te betalen kan men de levering onder rembours laten bezorgen. Het leveren onder rembours kan uitsluitend na email of telefonisch contact geregeld worden. Extra kosten voor het leveren onder rembours zijn volledig voor rekening en risico van de afnemer.

9.1b      Bresni’s Wool een postorderbedrijf dat wil zeggen dat de goederen via de post geleverd worden, doch onder uitzonderlijke omstandigheden kan, na beoordeling van en middels vooraf overleg met Bresni’s Wool een verzoek gedaan worden de goederen af te halen. Een dergelijk verzoek dient altijd ofwel per email ofwel per telefoon (zie contactgegevens) te worden gedaan.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1      De eigendom van alle door Bresni’s Wool aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Bresni’s Wool zolang de afnemer de vorderingen van Bresni’s Wool uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.

10.2      De door Bresni’s Wool geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen uitsluitend na overleg en akkoord van Bresni’s Wool worden doorverkocht mits de geleverde zaken niet vallen onder het intellectueel eigendom van Bresni’s Wool.

10.3      Alle eigen ontwerpen en handgemaakte producten zijn het intellectueel eigendom van Bresni’s Wool en mogen derhalve niet worden doorverkocht dan wel gereproduceerd of verhandeld worden (zie Artikel 12).

Artikel 11. Privacy

11.1      Bresni’s Wool respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Bresni’s Wool niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2      Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Bresni’s Wool kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Bresni’s Wool (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Bresni’s Wool. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Bresni’s Wool is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Bresni’s Wool, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Bresni’s Wool is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3      Bresni’s Wool verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Bresni’s Wool geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Bresni’s Wool geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, etc., uitsluitend bij Bresni’s Wool en/of haar leveranciers.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bresni’s Wool is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.1      Alle artikelen worden met de grootst mogelijke zorg gemaakt en voorafgaand aan verzending gecontroleerd op eventuele fouten en gebreken. Mocht afnemer desondanks een klacht hebben over een artikel, dan kun je binnen 7 werkdagen na ontvangst contact opnemen met Bresni’s Wool. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. Bresni’s Wool zal in overleg met afnemer proberen het probleem op te lossen en in geval van productiefouten de mogelijkheid bieden het artikel te retourneren. De verzendkosten voor retourneren zijn voor rekening van afnemer. Indien Bresni’s Wool akkoord gaat met retourzending krijgt afnemer het aanschafbedrag exclusief de verzendkosten teruggestort of wordt het artikel omgeruild dan wel vervangen zonder daarvoor extra verzendkosten voor te berekenen.

14.2      Handgemaakte artikelen kunnen alleen geretourneerd worden als er sprake is van productiefouten. Kleine onvolkomenheden, hierna nader te noemen, zijn het gevolg van handwerk en daarom geen productiefouten. Onder kleine onvolkomenheden wordt bv. verstaan: knoopje in het garen, niet geheel egaal geverfd product, kleine kleurverschillen, niet geheel gelijkmatig gesponnen draad (dik, dun).

 

Onze motivatie

Ons werk is onze passie, onze grootste drijfveer. Het is de reden dat we elke dag weer doen wat we doen. Ons werk daagt ons met elk nieuw project uit beter te worden en meer te bereiken.

Ons team

Ik ben een expert op mijn vakgebied, maar ik zou niet zijn waar ik nu ben zonder de mensen die me op mijn weg geholpen hebben. Daarom kom ik graag in contact met gelijkgestemden en gebruik ik mijn passie en wat ik kan om echt een verschil te maken.

Ons project

We zijn altijd ergens mee bezig. Meestal met het behalen van resultaten voor onze klanten. Maar soms krijgen we de kans te experimenteren met nieuwe concepten en ideeën.